×

Müügi-ja kasutustingimused

FURGNERI E-POE KASUTUSTINGIMUSED

LAE ALLA TAGASTUSVORM

 

  1. ÜLDSÄTTED

1.1 E-pood on Furgner OÜ (edaspidi Müüja) poolt loodud ja hallatav internetipood, kus Müüja vahendab komisjonimüügi korras kolmandatest isikutest mööbli- ja sisustuskaupade tootjate (edaspidi: Tootjad) toodete (edaspidi: Toode) müüki Kliendile.

1.2 Müüja müüb oma nimel ja Tootjate arvel Tooteid klientidele. E-poest ostu sooritamisel sõlmitakse müügileping, mille poolteks on Müüja ja Klient.

1.3 Müüja ja Klient juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ning Kasutustingimustes kokkulepitust.

1.4  Müüjail on õigus mistahes ajal ja ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, teavitades sellest Klienti e-poe veebilehel www.furgner.ee.

 

  1. E-POES MÜÜDAVAD TOOTED JA TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. E-poes kuvatud Tooted ei ole Müüja laos – Tooted toodetakse üldjuhul Kliendi tellimuse alusel Tootjate asukohas.

2.2. E-poes kuvatud pildid (sh fotod, 3-D modelleeringud ja joonised) on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust Tootest. Toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.3. Toodete juurde on märgitud maksimaalne Toote tarneaeg (edaspidi: Tarneaeg). Tarneaja jooksul valmistab Tootja Kliendi soovitud Toote ning Müüja korraldab Toote veo Tootja asukohast Kliendi soovitud asukohta.

2.4. Kui Kliendi tellimust ei ole võimalik täita Tarneaja jooksul, siis võtab Müüja Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue Tarneaja või makstud raha tagastamise. Kliendile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

2.5. Kui Klient on ühes tellimuses tellinud mitu Toodet, millel on erinevad tarneajad, tarnitakse Tooted üldjuhul koos. Kui Klient soovib Tooted eraldi kätte saada, on Kliendil võimalus soovi korral laos olevale Tootele ise järgi tulla või tasuda lisanduva tarne eest. Kui mitme Toote tellimise puhul hilineb ühe Toote tarne Tootja või Müüja süül, tarnib Müüja Kliendi soovil laos oleva Toote Kliendile koheselt ning hilinenud Toote selle saabumisel.

2.6. Tooteid müüakse nii füüsilistele- kui ka juriidilistele isikutele.

2.7. Klient kinnitab müügilepingut sõlmides, et on vähemalt 18-aastane.

2.8. Klient valib välja soovitud Toote, sisestab tellimuse täitmiseks vajalikud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, e-post, tarneaadress, postiindeks) ning tasub Toote eest internetipanga pangalingi vahendusel.

2.9. Klient kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed. Müüja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittekohase täitmise, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.10. Kui Klient on saatnud e-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud, siis loetakse, et Müüja ja Kliendi vahel on sõlmitud müügileping võlaõigusseaduse tähenduses ning arvestades Kasutustingimustes sätestatud tingimusi (edaspidi: Müügileping).

 

  1. TOODETE HINNAD

3.1. Kõik E-poes märgitud Toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.2. Kui Klient tellib Toote kojuveo, lisandub Toote hinnale Toote transporditasu. Transporditasu arvutatakse ostukorvis.

3.3. Kui Klient soovib Tootele ise järgi tulla, hoiustab Müüja Toodet enda laos või kaupluses. Alates 15. hoiustamispäevast on Müüjal õigus küsida Kliendilt lisanduvat hoiustamistasu 3 eurot päevas.

3.4. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast müügilepingu sõlmimist, siis kohustub Müüja tarnima Kliendile Toote tellimuse hetkel kehtinud hinnaga.

 

  1. TOODETE TARNEAEG JA VEOTINGIMUSED

4.1. Kaubad toimetatakse Kliendini kasutades selleks kolmandast isikust veoteenuse osutajat.

4.2. Kauba tarneaeg sõltub Toote liigist ning tellitud Toodete mahust. Eeldatav tarneaeg on märgitud e-poes iga Toote kirjelduses eraldi.

4.3. Kui Toode on tarne ajal veoteenuse osutaja tegevuse tõttu kahjustada saanud, parandab Müüja Toote või parandamise võimatuse korral asendab uuega.

4.4. Müüja lepingurikkumiseks ei loeta tarneaja ületamist juhul, kui Müüja viivituse on tinginud kolmandate isikute viivitus (sealhulgas Tootjad või veoteenuse osutaja).

4.5. Tellitud Toote üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Kliendile või tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele Toote üleandmine toimub ainult eelneval kokkuleppel Kliendiga.

4.6. Kaupa ei väljastata/tarnita kliendile enne kui kogu arve on tasutud.

4.7. Pärast tellimuse Furgneri lattu jõudmist on võimalik kaupa hoida meie laos tasuta 14 päeva, alates 15-st päevast hoiutasu 3€ päevas kauba ühe tooteühiku eest.

 

  1. TAGANEMISÕIGUS

5.1. Klient võib e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14-päeva jooksul. Taganemisõiguse teostamise tähtaeg algab päevast, mil Tooted on Kliendile kätte toimetatud.

5.2. Taganemisõigus ei kehti Toodete osas, mis on valmistatud Kliendi eritellimusel. Toode on valmistatud eritellimusel, kui Kliendil on Tellimust esitades võimalik määrata Toote olulisi omadusi – toote värv, mõõdud, materjal või muu Toote füüsiline parameeter. 

5.3. Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-posti aadressile info@furgner.ee.
Tagastusvormi leiate sellelt lingilt.

5.4. Müügilepingust taganemisel peab Klient ostetud Toote viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast Müügilepingust taganemisest teatamist tagastama oma kulul Müüjale.

5.5. Tagastatav Toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Kui tootepakendit on võimalik avada ilma seda kahjustamata, aga tagastatud toode ei ole originaalpakendis või kui pakend on rikutud, on kauplejal õigus nõuda Kliendilt Toote väärtuse vähenemise hüvitamist.

5.6. Kui tagastamisele kuuluv Toode ei vastanud Kliendi tellimusele, ei pea Klient tagastamise kulusid kandma.

5.7. Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kliendile viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel kõik Müügilepingu alusel saadud tasud, seahulgas Veokulu.

5.8. Müüja võib keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni Klient on tagastanud Toote või esitanud tõendi, et ta on selle tagasi saatnud.

5.9. Müügihind kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

5.10. Juhul, kui pärast Toote tagastamist ilmneb, et Toodet on kasutatud kauem kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või Klient on kaupa kahjustanud, on Müüjal õigus tasaarvestada Toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.

 

  1. TOOTE MÜÜGILEPINGU TINGIMUSTELE MITTEVASTAVUSEST TEATAMINE JA KAEBUSE ESITAMISE ÕIGUS

6.1. Müüja vastutab Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul Toote üleandmisest Kliendile. Kaebus müügilepingu tingimustele mittevastavuse osas tuleb esitada hiljemalt 2 kuu jooksul alates puuduse esinemisest.

6.2. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

6.3. Kaebus tuleb esitada e-posti aadressile info@furgner.ee.

6.4. Kaebus tuleb esitada eesti keeles ja koos võimalikult arusaadava kirjeldusega Tootel esineva puuduse (puuduste) kohta.

6.5. Müüja ei vastuta Toote puuduste eest:

6.5.1.     mis on põhjustatud Toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest Kliendi poolt; 

6.5.2.     Müüja ei vastuta Kliendi süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena;

6.5. Müüja ei vastuta puuduste kõrvaldamata jätmise eest, kui puudus ei ilmnenud parandamise käigus või kui Klient ei teavitanud Müüjat selle esinemisest Toote parandusse toomise hetkeks.

6.6. Kui parandusse toodud Toodet ei ole kasutatud vastavalt Toote kasutusjuhendile, siis kaebuse esitamise õigus Tootele ei laiene. Sellisel juhul koostatakse Kliendile koostöös Tootjaga hinnapakkumine Toote parandamiseks või asendamiseks tasulises korras. Hinnapakkumisest loobumise korral on Klient kohustatud tasuma käsitlustasu Toote vea tuvastamise ja veo korraldamise eest. Sõltuvalt Tootest jääb käsitlustasu vahemikku 50 kuni 150 eurot.

6.7. Kaebus ei kuulu lahendamisele ka juhul, kui Müüja tõestab, et Tootel esinevad puudused on tekkinud Kliendi süül muul viisil. Toote parandamine toimub taolisel juhul punktis 6.6 väljatoodud tingimustel.

6.8. Eriarvamuste korral on Müüja kohustatud Tootel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi (Müüja valitud ekspert) kaheteist kuu jooksul alates Toote Kliendile üleandmise kuupäevast. Kui ekspertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud Kliendi süül ja Klient sellega ei nõustu, on Kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi (Kliendi poolt heaks kiidetud ekspert) teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud Kliendi süül, siis hüvitab ekspertiisi kulud Klient.

6.9. Kui Klient esitab Toote kohta kaebuse pärast kaheteist kuu möödumist Toote Kliendile üleandmise kuupäevast ja ekspertiisi käigus selgub, et Toode on puuduseta, siis kannab kõik kaebusega Kliendile ja Müüjaile tekkinud kulud Klient.

6.10. Kui kaebuse aluseks oleva Toote parandamine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis Kliendi nõusolekul asendatakse Toode samaväärse Tootega.

 

  1. TOOTJA GARANTII

7.1. Müüja vahendab Toodetele Tootja garantiid. Garantii annab Kliendile garantiitähtajal õiguse nõuda Toote tasuta parandamist või asendamist. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

 

  1. MÜÜJA JA KLIENDI VASTUTUS

8.1. Klient kohustub kasutama e-poodi üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

8.2. Klient vastutab e-poe Kasutustingimuste, seaduse või heade tavade vastasest kasutamisest Müüjale, teistele Klientidele, veoteenuse osutajale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

8.3. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8.4. Pooled vastutavad üksteise ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 

  1. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1. Kui Kliendil on Müüja osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@furgner.ee või helistada telefonil: +372 6022252

9.2. Kui Klient ja Müüja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

9.3. KASUTUSTINGIMUSTE KOHUSTUSLIKKUS JA SIDUVUS

9.4. Kasutustingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

9.5. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun e-poe kasutamise tingimustega”, kinnitab Klient, et on kasutustingimustega tutvunud, neist aru saanud, nõustunud ning soovib neil tingimustel astuda Müüjaiga lepingulisesse suhtesse.

 

  1. PANGALINGID

10.1. Montonio Finance UAB (montonio.com)

 

close

Wishlist